Algemene voorwaarden VOF Antwerps Brouwinitiatief

 

18 jaar of ouder

Het ANTWERPS BROUWINITIATIEF verkoopt geen alcoholhoudende dranken aan jongeren onder de 18 jaar.

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder die een aankoop of overeenkomst afsluit (hetzij particulieren, hetzij professionelen, al dan niet via factuur of via de webshop, toegankelijk via de website www.antwerpsbrouwinitiatief.be) (hierna “klant”) met VOF ANTWERPS BROUWINITIATIEF, met maatschappelijke zetel te 2650 Edegem, Romeinse Put 60 bus 2, met ondernemingsnummer 0772.397.538, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen (hierna “ANTWERPS BROUWINITIATIEF”). Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de klant. Er kan alleen uitdrukkelijk schriftelijk van worden afgeweken.

1.2. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de klant of van een derde uitgaan, ook indien ANTWERPS BROUWINITIATIEF deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft.

1.3. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de klant uitdrukkelijk aanvaard door het sluiten van een overeenkomst met ANTWERPS BROUWINITIATIEF, en dit conform de modaliteiten overeenkomstig de voorliggende algemene voorwaarden.

1.4. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd zouden worden, brengt dit niet de nietigheid van de overige algemene voorwaarden met zich mee. Partijen verbinden zich ertoe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule, die zal overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen, dan wel er zo dicht mogelijk bij aansluit.

 

Artikel 2: Prijs 

2.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief B.T.W en accijnzen (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld). De prijzen die staan vermeld op datum van de bestelling of op de factuur, zijn van toepassing.

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven onder het product op de website van het ANTWERPS BROUWINITIATIEF.

2.2. De leveringskosten worden meegedeeld aan de klant alvorens deze overgaat tot bestelling. Door het plaatsen van de bestelling erkent de klant dat deze kosten volledig ten zijnen laste zullen vallen.

2.3. Bij de berekening van de totale prijs wordt aangegeven welk bijkomende kost er wordt aangerekend voor het leeggoed. Dit leeggoed kan niet omgeruild worden via de webshop of bij een vestiging van het ANTWERPS BROUWINITIATIEF.

2.4. ANTWERPS BROUWINITIATIEF behoudt zich het recht voor om eventuele typfouten m.b.t. de prijsopgave te corrigeren. ANTWERPS BROUWINITIATIEF kan de prijzen eenzijdig wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden buiten haar wil om, zoals o.a. wijziging van B.T.W., belastingen en accijnzen, leveringskosten, aankoopkosten, grondstoffen, etc. Deze lijst van objectieve omstandigheden is niet exhaustief en geldt bij wijze van voorbeeld.

 

Artikel 3: Bestelling

3.1. De overeenkomst tussen de klant en ANTWERPS BROUWINITIATIEF komt geldig tot stand op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling. Specifiek voor de webshop betekent dit dat de bestelling wordt geplaatst door het elektronisch versturen ervan aan ANTWERPS BROUWINITIATIEF wanneer de klant de hyperlink “Akkoord voor deze bestelling en betaling” aanklikt.

3.2. ANTWERPS BROUWINITIATIEF verkoopt en levert enkel goederen aan meerderjarigen.

 

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven eigendom van ANTWERPS BROUWINITIATIEF of desgevallend de eigendom van de betrokken partner van ANTWERPS BROUWINITIATIEF tot integrale betaling van de aankoopprijs en, desgevallend, de verzendkosten.

 

Artikel 5: Betaling

5.1. Betaling gebeurt elektronisch of via contante betaling. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

5.2. Ingeval van aankopen met kredietkaart, zal de aankoop op de kredietkaart van de klant worden aangerekend wanneer ANTWERPS BROUWINITIATIEF overgaat tot verzending van de bestelling.

 

Artikel 6: Levering


6.1. De levering van de aangekochte goederen gebeurt  in principe uiterlijk binnen een termijn van tien (10) werkdagen na ontvangst van de betaling, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Vertraging in de levering van deze goederen of diensten geeft in geen enkel geval recht op enige schadevergoeding.

6.2. Voor de levering van de bestelde goederen doet ANTWERPS BROUWINITIATIEF beroep op de diensten van bpost dewelke een eigen leveringsschema hanteert. Het leveringsschema van bpost kan door de klant worden geraadpleegd op de website, maar is louter indicatief. Enige wijziging aan het leveringsschema door bpost kan niet worden toegerekend aan ANTWERPS BROUWINITIATIEF.

6.3. Indien de klant op het ogenblik van levering niet thuis is of niet in de mogelijkheid verkeert om de levering te aanvaarden, zal de levering, al naargelang het geval, plaats vinden in het Postkantoor, een Postpunt of een ANTWERPS BROUWINITIATIEF pick-up vestiging. De ter zake geldende procedure kan geraadpleegd worden op de website.

6.4. Indien de klant de levering niet gaat afhalen binnen de in artikel 6.3. voorziene termijn, zullen deze goederen teruggezonden worden naar ANTWERPS BROUWINITIATIEF en zal de overeenkomst geacht worden eenzijdig beëindigd te zijn door de klant. De klant zal hiervoor een bedrag gelijk aan 30% van het totale aankoopbedrag (inclusief kosten) verschuldigd zijn. Een eventueel restsaldo zal door ANTWERPS BROUWINITIATIEF terug worden overgemaakt aan de klant.

6.5. Indien bepaalde goederen na bestelling om welke reden dan ook niet leverbaar blijken te zijn of niet (mee) geleverd worden heeft ANTWERPS BROUWINITIATIEF, onverminderd de bepalingen van artikel 9, de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden met terugbetaling van de aankoopprijs van de niet-geleverde goederen, dan wel om de goederen zo spoedig mogelijk na te leveren op eigen kosten.

Dergelijke ontbinding of nazending kan geen aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding in hoofde van ANTWERPS BROUWINITIATIEF.

6.6. ANTWERPS BROUWINITIATIEF brengt de klant in de gevallen als omschreven in artikel 6.5., zo spoedig mogelijk op de hoogte van het verdere verloop van de levering van haar bestelling. De klant heeft steeds de mogelijkheid om een nazending te weigeren. 

6.7. De pakketten voor levering zullen wekelijks op ZATERDAG afgezet worden bij bpost voor levering.

6.8. Indien er schade na levering vastgesteld wordt, dient de klant binnen de drie dagen na vaststelling van de schade contact op te nemen via antwerpsbrouwinitiatief@gmail.com met foto’s en een duidelijke beschrijving van de schade en de toestand waarin het pakket geleverd werd. ANTWERPS BROUWINITIATIEF zal dan contact opnemen met bpost voor het vergoeden van de schade door levering. ANTWERPS BROUWINITIATIEF is niet aansprakelijk voor schade gemeld door de klant meer dan 2 maanden na de levering.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ANTWERPS BROUWINITIATIEF niet. ANTWERPS BROUWINITIATIEF is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. ANTWERPS BROUWINITIATIEF is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst van ANTWERPS BROUWINITIATIEF via antwerpsbrouwinitiatief@gmail.com of via het contactformulier op de website.

7.2. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door ANTWERPS BROUWINITIATIEF. ANTWERPS BROUWINITIATIEF kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

7.3. Bovendien kan ANTWERPS BROUWINITIATIEF in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade. De omvang van enige mogelijke vergoeding van directe schade wordt beperkt tot het bedrag van de betreffende aankoop.

7.4. De klant zal in geen enkel geval overgaan tot verdere verdeling van de door haar aangekochte goederen. Bij schending van dit artikel 7.4 zal de klant een vergoeding van 750,00 EUR per inbreuk verschuldigd zijn aan ANTWERPS BROUWINITIATIEF.

 

Artikel 8: Herroepingsrecht

Informatie omtrent het herroepingsrecht:

8.1. De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen zonder opgave van reden en zonder kosten (tenzij voor de kosten vermeld in artikel 8.4 en 8.7). De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de levering van de goederen.

8.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (per gewone post: VOF ANTWERPS BROUWINITIATIEF, 2650 Edegem, Romeinse Put 60 bus 2, of per e-mail: antwerpsbrouwinitiatief@gmail.com) via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping dat u terugvindt op de website, maar u bent hiertoe niet verplicht.

Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Uitzondering op het herroepingsrecht

8.3. U heeft geen recht om de overeenkomst te herroepen als uw bestelling bestaat uit verzegelde goederen waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. Na het openen of wijzigen van de veiligheidsverpakking die het artikel geheel of gedeeltelijk bedekt, kan u  de aankoop niet meer herroepen.

8.4. Als de klant de overeenkomst herroept, ontvangt de klant alle betalingen die zij op dat moment heeft gedaan, met uitzondering van leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat ANTWERPS BROUWINITIATIEF op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant de overeenkomst te herroepen, onverminderd hetgeen werd bepaald in artikel 8.8.

8.5. De terugbetaling geschiedt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft aangegeven; in ieder geval zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling.

8.6. De klant biedt de goederen aan aan het ANTWERPS BROUWINITIATIE niet later dan 5 dagen na de dag waarop de klant besluit de overeenkomst te herroepen, door middel van terugzending van de goederen via de post of fysieke overhandiging van de goederen aan het ANTWERPS BROUWINITIATIEF.

8.7. De klant dient in te staan voor eventuele kosten van terugzending van de goederen.

8.8. ANTWERPS BROUWINITIATIEF zal pas overgaan tot terugbetaling nadat zij de goederen terug heeft ontvangen, of nadat de klant heeft aangetoond dat zij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

8.9. De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen of van schade aangericht aan de goederen wegens terugzending van de goederen.

 

Artikel 9: Overmacht

9.1. In situaties van overmacht (zoals bijvoorbeeld oorlog, staking, lock-out, energiestoringen, diefstal, brand, logistieke problemen bij derden, etc.) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat ANTWERPS BROUWINITIATIEF niet of niet tijdig kan voldoen aan haar verplichtingen is ANTWERPS BROUWINITIATIEF niet aansprakelijk voor enige schade die de klant zou lijden. De verplichtingen van ANTWERPS BROUWINITIATIEF worden opgeschort voor de duur van de overmacht.

 

Artikel 10: Uitdrukkelijke aanvaarding

Het plaatsen van een bestelling bij ANTWERPS BROUWINITIATIEF via de webshop is enkel mogelijk indien de klant zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met de inhoud en de toepasselijkheid van de voorliggende algemene voorwaarden op de af te sluiten koopovereenkomst. Hiertoe zal de klant, voorafgaand aan het afronden van de bestelling, de check-box naast de vermelding “Akkoord met Algemene Voorwaarden” dienen aan te vinken.

 

Artikel 11: Productinformatie

11.1. ANTWERPS BROUWINITIATIEF streeft er naar om haar klanten in de mate van het mogelijke nauwkeurig, volledig en correct te informeren omtrent de producten die zij aanbiedt. Het betreft een middelenverbintenis.

11.2. Ingeval er discrepanties zouden bestaan tussen de informatie die wordt verstrekt door Antwerps Brouwinitiatief en deze die vermeld staat op de product etiketten, zal de informatie op de product etiketten primeren.

11.3. De klant dient minstens alvorens tot consumptie over te gaan de beschikbare productinformatie te controleren. Door consumptie doet de klant uitdrukkelijk afstand van enig verhaal of enige vordering ten opzichte van ANTWERPS BROUWINITIATIEF.

 

Artikel 12: Klachten

12.1. Zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij de levering vermeld te worden op de afleveringsnota, leveringsbon of vrachtbrief.

12.2. Eventuele andere klachten dienen onmiddellijk, binnen de drie (3) dagen na kennisname van de gebreken en uiterlijk binnen een termijn van twee (2) maanden na de levering van de aangekochte goederen, aan ANTWERPS BROUWINITIATIEF overgemaakt te worden conform de klachtenprocedure zoals voorzien door BeCommerce, dewelke raadpleegbaar is op de website.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht en rechtsmacht

13.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen ANTWERPS BROUWINITIATIEF en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

13.2. Voor ieder geschil tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, bevoegd.